Close

Algemene voorwaarden scholing

ALGEMENE VOORWAARDEN NW-PSYCHOLOGIE

Supervisie – Leertherapie - Onderwijs - versie nov 2017

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen supervisor/ leertherapeut N. Woldringh (later genoemd NW-Psychologie) en de supervisant/ leercliënt.

Artikel 2 - Annulering
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de supervisie/ leertherapie geannuleerd worden. Bij no show en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak zal NW-Psychologie de gereserveerde tijd in principe aan de supervisant/ leercliënt in rekening brengen. Dit ongeacht de (legitieme) reden voor verzuim.

Artikel 3 - Betaling

 1. De door NW-Psychologie aan de supervisant/ leercliënt gedeclareerde kosten voor de supervisie/ leertherapie worden VOORAFGAAND AAN HET TRAJECT (tenzij anders afgesproken) per digitale factuur aan de supervisant/leercliënt gefactureerd. Deze dient binnen 14 dagenna de datum van de factuur te zijn betaald.
 2. Indien de supervisant/ leercliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is supervisant/ leercliënt in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. NW-Psychologie brengt dan rente van 2% per factuurbedrag in rekening, zolang de supervisant/ leercliënt in gebreke blijft.
 3. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt NW-Psychologie de supervisant/ leercliënt een betalingsherinnering. Als de factuur dan nog niet binnen 14 dagen betaald is na datum van de betalingsherinnering, zal voor het verzenden van een volgende, laatste betalingsherinnering een bedrag van €20,- in rekening worden gebracht.
 4. Voldoet de supervisant/ leercliënt binnen 7 dagen na de datum van de laatste betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is NW-Psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 5. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de supervisant/ leercliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.
 6. Bij een betalingsachterstand van 2 maanden is NW-Psychologie gerechtigd verdere sessies op te schorten tot aan de verplichting is voldaan.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid
Supervisanten/ leercliënten zijn zelf verantwoordelijk hun supervisie/ leertherapie in overeenstemming met de regelgeving van de VGCT, RINO e.d., aan te vangen of te beëindigen. Dit geldt ook voor het  tijdig aanvragen van het lidmaatschap, bijtijds inplannen en schrijven van evaluaties enz. NW-Psychologie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de timing van opleidingsactiviteiten. Supervisanten/ leercliënten zijn op de hoogte van relevante wijzigingen in het VGCT en/of RINO opleidingsreglement


 TRAININGEN EN WORKSHOPS
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met NW-Psychologie afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus, incompany training is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 5 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door NW-Psychologie.
 3. Geldigheid - Offertes zijn 14 dagen geldig.
 4. Schriftelijke bevestiging - Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd

Artikel 6 - Inschrijving

 1. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. NW-Psychologie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 4. Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 9 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 5. Voor incompany trainingen geldt het aantal minimale of maximale deelnemers niet.
 6. Als een workshop vol zit, kunt u NW-Psychologie mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
 7. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 7 –Betalingen

 1. Kosten zijn (indien van toepassing) inclusief BTW.
 2. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is met NW-Psychologie.
 3. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

Artikel 8 –Afmeldingen

 1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 2. Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €25,- aan administratiekosten ingehouden
 3. Afmelding voor een workshop:
  • Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
  • Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht en de administratiekosten.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
  • Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar gaarne uw berichtgeving

Artikel 9 – Annuleringen door NW-Psychologie

 1. NW-Psychologie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 2. NW-Psychologie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 3. NW-Psychologie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Artikel 10 – Klacht en aansprakelijkheid

 1. Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met NW-Psychologie op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 3. NW-Psychologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Artikel 11 - Auteursrecht

 1. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan NW-Psychologie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 2. Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 12 - Overig

 1. NW-Psychologie behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 2. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.